Tuesday, December 11, 2007

ทำบุญโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ในอดีตที่ผ่านๆมา พระสงฆ์ในชนบทของประเทศไทย เวลาอาพาธจะเข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลท้องถิ่น ในอำเภอหรือในจังหวัดของตน ปะปนและแออัดกับคนไข้คฤหัสถ์ซึ่งมีจำนวนมากอยู่แล้ว จนเตียงและห้องไม่เพียงพอ อันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ก็จะเข้าไปรับการบำบัด ที่โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพฯ ซึ่งก็มักจะมีปัญหาในเรื่องหาที่พำนักก่อนเข้าโรงพยาบาลรวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆ เช่น ค่าพาหนะและภัตตาหาร ตลอดถึงจะต้องหาพระเถระผู้ใหญ่ให้การรับรองเข้าโรงพยาบาล เป็นต้น

ปัญหาเรื้อรังตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ก็คือ พระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในประเทศ ต่างประสบความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้น พระสงฆ์และประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงต้องการให้มี "โรงพยาบาลสงฆ์" ขึ้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขจัดขั้นตอนปัญหาต่างๆ ในการบำบัดอาพาธของพระสงฆ์ และเพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลท้องถิ่น ในการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ ของประชาชนในชนบทด้วย แต่ความต้องการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ยังมิได้รับการสนองตอบจากรัฐบาล เนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว

ด้วยเหตุนี้ คณะสงฆ์และประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเห็นควรรณรงค์ประชาชนร่วมกันบริจาคต้นทุนก่อสร้างตามกำลัง ก่อนที่จะได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทราบถึงปัญหาและทรงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการสร้างโรงพยาบาลนี้ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในมหามงคลเฉลิมพระชนม์ ๕๐ พรรษา ในปี ๒๕๔๕ พร้อมพระราชทานนามโรงพยาบาลนี้ว่า “โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” และได้เสด็จฯ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปทรงวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลแห่งนี้ ที่บ้านปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ขณะนี้คณะกรรมการฯกำลังดำเนินโครงการตามขั้นตอนและยังขาดงบประมาณในการนี้อยู่เป็นจำนวนมาก

ท่านสาธุชนทั้งหลาย การสร้าง “โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” เพื่อพระสงฆ์และประชาชนในชนบทด้วยนั้น เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่ง และมีอานิสงส์ทำให้ผู้บำเพ็ญ ปลอดโรคภัย ทำให้มีอายุมั่นขวัญยืน สมบูรณ์ด้วยพลานามัย และมีความสุขกายสบายใจ

จึงขอเชิญบำเพ็ญมหากุศลครั้งนี้โดยทั่วกัน
1. บริจาคมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณโดยตรงที่
สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เลขที่ ๑๖๔๘ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๗๓-๙๙๔๐-๓
โทรสาร ๐-๒๖๗๓-๙๙๔๑-๒
...............................................................................................................................................................
2. โอนเข้าบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่ิอบัญชีกองทุนช่วยเหลือพระภิกษุและผู้ป่วยที่ยากไร้
สาขาการปิโตรเลียม เลขที่ 071-1-22388-2
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
สาขายานนาวา เลขที่ 013-2-64636-8
ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
(กองทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ)
สาขาย่อยท้อปส์ เลขที่ 132-2-01008-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
(กองทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ)
สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-411418-8

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
(กองทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ)
สาขาบางรัก เลขที่ 007-1-54219-3

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชกองทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
สาขาบางรัก เลขที่ 072-2-07070-3

ธนาคารออมสิน
ชื่อบัญชกองทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
สาขาสาทร เลขที่ 00-0017-20-051732-5

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชีกองทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
สาขาบางรัก เลขที่ 242-0-145670


รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.50amfh.org/

No comments: