Wednesday, August 8, 2012

ข้าวที่ปลูกโดยกลุ่มชาวนาที่รักษาศีล 5

เพิ่งรู้ว่ามีข้าวที่ปลูกโดยกลุ่มชาวนาที่รักษาศีล 5 ด้วย ฟังแล้วอยากกินขึ้นมาทันที
ว่าจะซื้อหุงไปทำบุญ  มีตั้ง 13 แบบ


รายละเอียด http://www.tvburabha.com/tvb/rice/ex_regis_form.html

Tuesday, August 7, 2012

ตามรอยพระพุทธเจ้าตอนสุดท้าย...สู่ ปาฏลีบุตร ไพศาลี ราชคฤห์ นาลันทา โดยท่านคมสรณ์


ตามรอยพระพุทธเจ้าตอน ๕...โดยท่านคมสรณ๋  ถ่ายทำเมื่อปี ๒๕๔๒ นำสู่นครปาฏลีบุตร หรือปัตนะเมืองหลวงรัฐพิหาร -อินเดียปัจจุบัน เป็นที่สร้างวัดอโศการาม ที่กระทำสังคายนาพระธรรวินัยครั้งที่ ๓ ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ชมอโรคยศาลา เสาหินพระเจ้าอโศก...ตามไปยังเมืองไพศาลี เมืองที่เป็นต้นกำเนิดการกระทำน้ำพระพุทธมนต์  ป่ามหาวัน เสาหินพระเจ้าอโศกที่ยังคงสมบูรณ์ตั้งมั่นมาสองพันกว่าปี ที่ประทับจำพรรษา สุดท้าย ก่อนการเสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่ทรงอนุญาตให้สตรีเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุณี ครั่งแรก
นคร ราชคฤห์ หรือเบญจคีรีมหานคร..เขาคิชกูฎ ถ้ำสุรกรขาตา ถ้ำพระโมคคัลลานะ มูลคันธกุฏีบนยอดเขาคิชกูฎ สักการะวัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งมคธรัฐสร้างถวายให้เป็นสังฆาราม เป็นที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ องค์จาตุรงคสันนิบาต พระอริยสงฆ์อรหันตสาวก 1250 รูป มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย คุกกักบริเวณพระเจ้าพิมพิสาร และวัดชีวกัมพวนาราม วัดที่หมอชีวกโกมารภัจจ์สร้างถวายพระพุทธเจ้า
และ..นาลันทา
บ้าน เกิดพระอัครสาวก สารีบุตร โมคคัลลานะ นาลันทามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก และป้อมปราการสุดท้าย ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะสูญสิ้นไปจากอินเดียและนำกราบสักการะหลวงพ่อองค์ดำ ศํกดิ์สิทธิ์ องค์จริงที่ประดิษฐาน ณ ที่นาลันทา ถึงปัจจุบัน
.....................
ท่านคมสรณ์ -พระธรรมทูตอินเดีย
๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๕
ขอขอบคุณ
พระราชรัตนรังษี หน.พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
ดร.บรรจจบ บรรณรุจิ
เสียงบรรยาย ...ภุศพงศ์ ฉายประเสริฐ
ตัดต่อ เรียบเรียง สุขสรรค์ ไวยาณรางกูล และทีมงาน
ครอบครัวลีลาประชากุล เจ้าภาพผู้อุปถัมการถ่ายทำ
สุจินทร์ ศิริคะเนรัตน์ ประสานงาน
บทและดำเนินรายการ
โดย
ดร.พระมหาคมสรณ์ คุตตธมฺโม
............
คุณลักษณา เจียกเจิม
แปลงจาก VDO Cassetts to DVD and Uploading for YouTube.

ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอน ๔..สู่ กุสินารา เวอร์ชั่น ท่านคมสรณ์

 
ตามรอยพระพุทธเจ้าตอนที่ ๔...สู่กุสินารานคร มหาปรินิพพานสถาน  นำถ่ายทำตามรอยบาทพระศาสดาโดยท่านคมสรณ์..เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒
นำ ชมหมู่บ้านนายจุนทะ บุตรนายช่างทอง ผู้ถวายสุกรมัททวะ..ภัตตาหารมื้อสุดท้ายที่พระพุทธองค์เสวย  ชมแม่น้ำกกุธานที  ภาพชีวิตการเป็นอยู่แบบเรียบง่าย วิถีธรรมชาติที่พอเพียง ไม่เนื่องด้วยเทคโนโลยี และสัมภาษณ์ชาวบ้านถึงแม่น้ำหิรัญญวดีสายน้ำสุดท้าย ที่เสด็จข้ามก่อนเสด็จสู่สาลวโนทยาน..แล้วเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อวัน เพ็ญเดือนหก ๒๕๕๕ ปีล่วงมาแล้วถึงวันนี้
นำ สักการะพุทธปรินิพานปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน  ซึ่งสร้างตั้งแต่สม้ยคุปตะ ปีพศ ๙๐๐ เศษ ชมภาพบรรยากาศเมื่อครั้งสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระญาณสังวรนำพุทธบริษํทมาสักการะพระพุทธปรินิพพานเมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒..
ชมสักการะ มัทถากัวร์..วัดที่เจ้าชายเสด็จมาสิ้นชีพ..
สัก การะมกุฏพันธนเจดีย์..สถานที่ถวายเพลิงพระบรมศพพุทธสรีระ ในวันอัฎฐมีบูชา การบูชาวันเพ็ญเดือนแปด หรือวันที่ ๘ หลังการเสด็จดับขันธปรินิพพาน และที่โทณพราหม์เจดีย์ สถานที่แบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุ
ชม วัดไทยกุสินารามหาวิหาร อินเดีย ที่สร้างถวายเป็นพุทธบูชาในนามพุทธบริษํทชาวไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องใน มหามงคลวโรกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ.๒๕๓๙
......................
ท่านคมสรณ์ - พระธรรมทูตไทยในอินเดีย
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

สารคดี..ตามรอยพระพุทธเจ้าตอน ๓ สู่พาราณสี -สารนาถ โดยท่านคมสรณ์


สารคดี..ตามรอยพระพุทธเจ้าตอน ๓...สารนาถแดนแสดงปฐมเทศนา โดยท่านคมสรณ์..
ถ่าย ทำเมื่อปี 2542.....เพิ่งไปเจอคาสเซสวีดีโอม้วนใหญ่ วางทิ้งไว้ ไม่มีเครื่องเปิดจึงได้ให้โยมไป Convert จากม้วนวีดีโอ มาลงเป็นCD นำอัฟโหลดขึ้นยูทูป เพราะเป็นภาพเก่า ๆ ที่หาบรรยายกาศเช่่นนี้ไม่ค่อยมีในกาลปัจจุบัน
ตอน ที่สามนี้...จะนำสู่เมืองพาราณสี ชมบรรยากาศการล่องแม่น้ำคงคา ยามเช้าที่สวยงามบริเวณหน้าเมืองพาราณสี นับเป็นเมืองของพระศิวะ เมืองอันศักดิ์สิทธิ์แหล่งมาอาบน้ำล้างบาปที่สำคัญของชาวฮินดูชาวอินเดีย
และ นำสู่สารนาถ ชม เจ้าคันธีสถูป ที่พระพุทธองค์พบปัญจวัคคีย์ครั้งแรกหลังการตรัสรู้แล้วเสด็จพระพุทธดำเนิน มามาเทศน์โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕, ชมป่าอิสิปตนมฤคทายวันในอดีตซึ่งปัจจุบันก็คือ สารนาถ ตั้งอยู่ห่างตัวเมืองพาราณสีประมาณ ๑๐ ก.ม. สักการะ พระธรรมเมกขสถูป สถูปที่เห็นดวงตาแห่งธรรม พระอริยะรูปแรกของโลกคือพระอัญญาโกญทัญญะและชมมูลคันธกุฏี สถานที่อยู่จำกาลฝนแรกของพระพุทธองค์..พร้อมชมสถานที่พระพุทธองค์โปยดยสกุล บุตร ผู้เปล่งวาจาว่า....ที่นี่วุ่นวายหนอ...ที่นี่ขัดข้องหนอ..แสดงอนุบุฟพิ กถา..ให้หมดความวุ่นวาย ได้ดวงตาเห็นธรรมพร้อมโปรด มารดาและบิดาของท่านให้ได้ประกาศตนเป็นคู่แห่งอุบาสกอุบาสิกาคู่แรกในพระ พุทธศาสนา...ตลอดนำชมอนาคาริกธรรมปาละสถูป อนุสรณ์สถานท่าน อนาคาริกธรรมปาละชาวศรีลังกาผู้มาต่อสู้เรียกร้องให้คืนพุทธสถานจากการยึด ครองของฮินดูได้สำเร็จ ฯ
                                           ท่านคมสรณ์ - พระธรรมทูตไทยในอินเดีย
๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕

ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๒ สู่พุทธคยา..โดยท่านคมสรณ์สารคดีวีดีโอ..ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๒ สู่พุทธคยา แดนตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยท่านคมสรณ์...ถ่ายทำเมื่อปี ๒๕๔๓ ก่อน รายการตามรอยพระพุทธเจ้าโดยบริษัทพาโนรามา ถ่ายทำด้วยกล้อง BETA CAM มีรายละเอียดและมุมภาพต่าง ๆ ที่หาชมไม่ได้อีกแล้วในสมัยกาลแห่งปัจจุบัน ณ พุทธคยา นับเป็นศูนย์ใจกลางศรัทธาของชาวพุทธจากทั่วโลก ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ ตำบลโพธิคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พระมหาบุรุษนั่งบำเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุถึงพระโพธิญาณ และพระแท่นวัชรอาสน์ที่ประทับนั่ง พระพุทธเมตตาองค์พระพุทธปฎิมาประธานภายในพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์  พร้อมการนำทัศนาวัดนานาชาติและกราบสัมภาษณ์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโพธิวิเทศ(ทองยอด ภูริปาโล) อดีตหน.พระธรรมทูตสายประเทศอินเดียและเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาเป็นกรณีพิเศษ ด้วย
...............
ท่านคมสรณ์ - พระธรรมทูตไทยในอินเดีย
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า โดยท่านคมสรณ์ ถ่ายทำเมื่อปี๔๓ ภาพเหล่านี้ไม่มีแล้ว

สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า โดยท่านคมสรณ์ ถ่ายทำเมื่อปี๔๓ ภาพเหล่านี้ไม่มีแล้ว 
สารคดีวีดีโอ..ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๑ สู่ลุมพินีวันสถาน แดนประสูติพระมหาบุรุษ โดยท่านคมสรณ์...ถ่ายทำเมื่อปี ๒๕๔๓ ก่อน รายการตามรอยพระพุทธเจ้าโดยบริษัทพาโนรามา ถ่ายทำด้วยกล้อง BETA CAM มีรายละเอียดและมุมภาพต่าง ๆ ที่หาชมไม่ได้อีกแล้วในสมัยกาลแห่งปัจจุบัน ณ อุทยานลุมพินี เขตประเทศเนปาล นำชมสถานที่ศํกดิ์ เช่น สิริมหามายาเทวีวิหาร เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช สระโบกขรณี และวัดนานาชาติที่ชาวพุทธต่างชาติจากทั่วโลกมาสร้างไว้เพื่อเป็นพุทธอนุสรณ์ พร้อมการสัมภาษณ์พระภิกษุชาวเยอรมัน ที่อุทิศตนบวชเข้ามาในบวรพระพุทธศาสนาซึ่งมีมุมมองในคำสอนเรื่องพรหมวิหาร ธรรมอันน่าสนใจมาก และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ชาวเนปาล ณ หอสมุดแห่งชาติเนปาล สวนลุมพินีวัน
...............
ท่านคมสรณ์ - พระธรรมทูตไทยในอินเดีย
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

Thursday, August 2, 2012

หาหมอ 1 สิงหาคม 2555 ...ผลสแกนสมอง ตรวจ MRI หลังผ่า


ไปหาอ.หมอมาแล้นนน...หมอศัลยกรรมประสาทไม่นัดแย้ว...หายแล้นนนน...
แต่ยังคงต้องไปหาหมอหูอยู่อาการคงที่มากเลย...

ตอนตรวจมีน้องนร.แพทย์ด้วย ฟังหมอสอนไปด้วย..นี้เป็นลักษณะของ...ฝรั่งเรียกว่าป๊อปคอร์น..
เป็น.... จะเห็นว่ารอบๆเป็นสีดำไม่สะท้อนแสง..มีเลือดออกอยู่รอบๆ...
โต 2%...ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะมีอาการชัก....จะเป็น....ฯลฯ

คนไข้พอรู้ว่ามีเลือดออกรอบๆด้วย..ช็อกเล็กน้อย
ส่วนใหญ่คนที่เลือดออกในสมองเสียงต่อการตายสูง ไม่ก็พิการ อัมพฤกษ์  อัมพาต
...เรารอดมาได้ไงไม่มีอาการเลย...ไม่ชักด้วย..กลับมาครบทุกอย่างทั้งระบบการทำงาน ความจำ..
ยกเว้นเรื่องการได้ยินหูข้างขวาที่ลดลงครึ่งหนึ่งจากปกติ และยังมีเสียงดังในหูอยู่แต่ไม่มาก...ก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้
ยังมีปวดหัวบ้างเล็กน้อย

มีเรื่องจะเล่านิดนึง....ตอนที่หลับไปตอนผ่านั้นไม่ฝันหรือเห็นอะไรนะคะ
แต่ขอย้อนไปเมื่อตอนก่อนจะรู้ว่าเป็นอะไรนิดนึง
วันนั้นเป็นวันพระ รักษาศีลอุโบสถตามปกติ หมอบอกว่าจะให้ตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง...
พอได้ยินคำว่าก้านสมองเท่านั้นล่ะ...มีอาการเบลอ..(แต่หมอก็น่ารักมีปลอบใจด้วยนะ คือมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก แต่หมออยากตรวจให้แน่ใจ)...นี่เราเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ ร้ายแรงขนาดก้านสมองเลยหรือนี่
หมอพูดอะไรต่อจับใจความไม่ได้แล้ว...
ก็มานั่งรอวัดนัดที่หน้าห้องตรวจการได้ยิน ทีนี้ก็เครียด..คิดไปต่างๆนาๆ เราเป็นโรคอะไร...ร้ายแรงถึงสมองเลย...จะตายไหม?....ถ้าเราเป็นอะไรไป....จะ...คิดไปต่างๆนาๆ
อยู่ๆได้กลิ่นกุหลาบหอมมากกกก...พอได้กลิ่นเราก็ตั้งใจดมเลยนะเพื่อว่าเราไม่ได้คิดไปเอง ได้กลิ่นจริงๆ มองๆหาที่มาของกลิ่นก็ไม่เห็น ไม่มีใครเดินผ่านด้วย
ไม่ค่อยมีคนอยู่ด้วย...ตามมาติดๆด้วยกลิ่นมะลิหอมเย็นมาก ตกได้กลิ่นอยู่นานประมาณหายใจเข้าออก 5-6 ครั้ง
ตื่นจากภวังค์ทันที....ก็ไม่รู้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นรึป่าว..จิตของเรา ณ ตอนนั้นมันวูบวาบคล้ายๆจิตของคนใกล้ตาย
เพราะเคยมีกรณีหลายครั้งคนที่ใกล้ตาย บางคนเห็นคนมายืนรอบๆเตียง บางคนเห็นผี บางคนเห็นนางฟ้า

แล้วก็วันที่ 18 กค 2555 ที่ผ่านมา วันพระอีกเหมือนกัน รักษาศีลอุโบสถตามปกติ
วันนี้หมอจะให้สแกนสมองอีกรอบหลังผ่า ระหว่างที่กำลังเดินลงบันได  ได้กลิ่นกุหลาบหอมๆอีกแล้ว (ไม่มีใครเดินผ่านด้วย ตรงบันไดไม่ค่อยมีคน)
จะว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมปรับอากาศก็คงไม่ใช่ เพราะกลิ่นมันหอมธรรมชาติ ไม่ใช่กลิ่นสังเคราะห์ และก็ไม่เห็นขวดหรือสเปรย์น้ำหอม


มีอีกเรื่องที่อยากบอกหมอและทีมแพทย์..เวลาหมอตรวจคนไข้เอาเครื่องมือมาส่องหู
หรือตอนบอกอ.หมอสิรรุจน์ว่าเมื่อยไหล่ ปวดหัว...หมอเอามือมาจับไหล่ จับหัว...เอาเครื่องมือมาส่องหู
รู้สึกดีใจและอบอุ่นมากๆ เหมือนหมอได้ตรวจเราแล้ว แทบจะหายป่วย (ทั้งๆที่จริงๆก็ไม่หาย)
หรือเวลาอาการหนักมากๆ นี่ เห็นหมอเหมือนเห็นพระเจ้า

ตอนเซ็นชื่อก่อนผ่า แม้ในเอกสารจะเขียนเอาไว้กลางๆ ไม่มีข้อความใดระบุว่าหากเกิดอะไรขึ้น รพ.จะไม่ต้องรับผิดชอบ
ใจนั้นอยากเขียนเติมไปอย่างนี้จริงๆ "ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันจะไม่ฟ้องร้องอะไรใครเด็ดขาด”
ถ้าการผ่ามีปัญหา แต่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมอและทีมงานกับเรายังคงอยู่ ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่ง
เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทุกคนก็ต้องเรียนรู้ต่อไป แก้ไขปัญหากันต่อไป ก็แค่นั้นเอง
ไม่ว่าผลการผ่าจะเป็นไง ฉันจะไม่โทษใครไม่ฟ้องร้องใคร เพราะฉันวางใจในเพื่อนมนุษย์ เชื่อว่าในจิตใจส่วนที่ลึกที่สุดของมนุษย์ทุกคนมีความดีงามอยู่

ระลึกนึกถึงหมอและทีมแพทย์เสมอ...แต่หมอคงจำไม่ได้เพราะคนไข้เยอะ
และคนไข้เองก็จำหมอได้ไม่หมดทุกคน..บางทีจำได้แต่เสียงหมอเห็นหน้าหมอไม่ชัด เลยไม่รู้ว่าหมอคนไหน

และขอบคุณหมออีกเช่นกัน ที่ทำให้มีโอกาสได้ตัดผมใหม่ เท่ห์อย่าบอกใคร
เพราะหากไม่ได้ผ่า คงไม่มีโอกาสทำผมทรงนี้


อีกคนที่ต้องบอกทำนองนี้ก็คนที่ขับรถพาเราไปไหนต่อไหน...เขาจะได้สบายใจ...
ขอบคุณที่คอยขับพาฉันไปไหนต่อไหนหากมีอุบัติเหตุแล้วฉันเป็นอะไรไป
 ฉันขอให้อภัยคุณไว้ล่วงหน้าอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะโดยสุดวิสัยหรือโดยประมาท
รวมทั้งครอบครัวฉันจะไม่ฟ้องร้องอะไรคุณด้วย และหากมีคู่กรณีก็ฝากให้อภัยเขาไว้ล่วงหน้าด้วยด้วยเช่นกัน
อย่าไปทำอะไรเขา ส่วนเรื่องบ้านเมืองจะทำอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของบ้านเมืองไป

เอาบุญมาฝาก...ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน...วันอาสาฬหบูชา ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕


เอาบุญมาฝาก...ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน...แกงจืดลูกรอก