Sunday, July 17, 2011

ตักบาตรหนังสือดีครั้งที่ 10 บูชาพระบรมสารีริกธาตุ บริจาคโลหิต”เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พฤหัสบดีที 14 กรกฏาคม 2554 หน้าตึกอัมรินทร์พลาซ่า

No comments: