Friday, December 2, 2011

ไหว้สาปารมีพระธาตุ ๓ ดวง

เป็นบทเพลงที่กล่าวถึงตำนานและประวัติความเป็นมาของพระธาตุสามพี่น้อง อันได้แก่ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุดอยเล็ง พระธาตุจอมแจ้ง ซึ่งล้วนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระธาตุสำคัญของจังหวัดแพร่ (บรรเลงโดยวงดนตรีล้านนา ใช้ทำนองหอคำน้อย)

No comments: