Monday, May 23, 2011

“หนทางหมื่นลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก”ภาษิตจีนกล่าวว่า “หนทางหมื่นลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก” ก้าว แรกจึงเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ เพราะทำให้มีก้าวที่สอง ก้าวที่สามตามมา จนถึง ก้าวสุดท้ายบนเส้นชัย แต่กว่าจะเกิดก้าวแรกได้ต้องมีความ “กล้า” กล้าที่จะขว้างใจไปวางไว้ที่ตำแหน่งหมื่นลี้ แล้วตัดสินใจก้าวเดินไปสู่จุด ที่ใจหวังตั้งไว้ ความกล้าจึงเป็นคุณลักษณะคู่คนอัศจรรย์ของโลกมาแต่บรรพกาล

No comments: