Monday, August 29, 2011

ไม่มีนิสัยเสียใดที่แก้ไม่ได้ อยู่ที่แก้ง่ายหรือยากต่างหาก เริ่มต้นที่ว่า อยากแก้นิสัยเสียนี้หรือไม่No comments: