Wednesday, March 7, 2012

ภาพประเพณี”แห่ผ้าขึ้นธาตุ”"กวนข้าวยาคู”ผ้าพระบฏนานาชาติ”ที่เมืองคอน”ตอน 2

 • จากการที่ "เมืองคอน"มีประเพณีอันยิ่งใหญ่ "แห่ผ้าขึ้นธาตุ"กวนข้าวยาคู"ที่สืบทอดมาเป็นเวลาอันยาวนาน และปัจจุบันได้มีแห่ผ้าพระบฏนานาชาติห่มพระบรมธาตุ ซึ่งมีหลายชาติที่นับถือพระพุทธศาสนาได้ร่วมสืบสานประเพณีผ้าพระบฏห่มพระ บรมธาตุ ซึ่งในปีนี้ประเทศที่เข้าร่วม มี 12 ประเทศ และ"เมืองคอน"จะเป็นศูนย์รวมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไปชั่วลูกชั่วหลาน สำหรับภาพบรรยากาศในวันที่ 18 กพ.2554 ที่ยิ่งใหญ่มีภาพดังนี้
 • ผ้าพระบฏพระราชทาน

 • นิทรรศการผ้าพระบฏนานาชาติ ณ.สวนศรีธรรมโศกราช

 • ภาพกวนข้าว"ยาคูเมือง 12 นักษัตร"

 • ภาพแห่ผ้าขึ้นธาตุ"ภาคประชาชนและชมงาน"แห่ผ้าขึ้นธาตุ"

 • ประเพณี"แห่ผ้าขึ้นธาตุ"คงดำรงอยู่อีกนานแสนนานจากความศรัธาของหนูน้อยชาวพุทธ

 • ภาพแห่"ผ้าขึ้นธาตุ"ภาคราชการ

 • ฟ้อนรำถวายเป็นพุทธบูชาจากประเทศอินเดีย

 • ฟ้อนรำถวายเป็นพุทธบูชาจากประเทศลังกา

ภาพอดีตชาวประเทศลังกาฟ้อนรำถวายเป็นพุทธบูชา(ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี)

 • ฟ้อนรำถวายเป็นพุทธบูชาจากประเทศจีน

 • ฟ้อนรำถวายจากประเทศไทย(เมืองคอน)

ภาพอดีตรำมโนราห็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อ ร.ศ.117 พ.ศ.2458 และประมาณ พ.ศ.2500(ภาพจากศิลปากรที่ 14และสารนครศรีธรรมราช)ที่มา http://www.gotonakhon.com/2011/02/19/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B2/

No comments: