Tuesday, August 7, 2012

สารคดี..ตามรอยพระพุทธเจ้าตอน ๓ สู่พาราณสี -สารนาถ โดยท่านคมสรณ์


สารคดี..ตามรอยพระพุทธเจ้าตอน ๓...สารนาถแดนแสดงปฐมเทศนา โดยท่านคมสรณ์..
ถ่าย ทำเมื่อปี 2542.....เพิ่งไปเจอคาสเซสวีดีโอม้วนใหญ่ วางทิ้งไว้ ไม่มีเครื่องเปิดจึงได้ให้โยมไป Convert จากม้วนวีดีโอ มาลงเป็นCD นำอัฟโหลดขึ้นยูทูป เพราะเป็นภาพเก่า ๆ ที่หาบรรยายกาศเช่่นนี้ไม่ค่อยมีในกาลปัจจุบัน
ตอน ที่สามนี้...จะนำสู่เมืองพาราณสี ชมบรรยากาศการล่องแม่น้ำคงคา ยามเช้าที่สวยงามบริเวณหน้าเมืองพาราณสี นับเป็นเมืองของพระศิวะ เมืองอันศักดิ์สิทธิ์แหล่งมาอาบน้ำล้างบาปที่สำคัญของชาวฮินดูชาวอินเดีย
และ นำสู่สารนาถ ชม เจ้าคันธีสถูป ที่พระพุทธองค์พบปัญจวัคคีย์ครั้งแรกหลังการตรัสรู้แล้วเสด็จพระพุทธดำเนิน มามาเทศน์โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕, ชมป่าอิสิปตนมฤคทายวันในอดีตซึ่งปัจจุบันก็คือ สารนาถ ตั้งอยู่ห่างตัวเมืองพาราณสีประมาณ ๑๐ ก.ม. สักการะ พระธรรมเมกขสถูป สถูปที่เห็นดวงตาแห่งธรรม พระอริยะรูปแรกของโลกคือพระอัญญาโกญทัญญะและชมมูลคันธกุฏี สถานที่อยู่จำกาลฝนแรกของพระพุทธองค์..พร้อมชมสถานที่พระพุทธองค์โปยดยสกุล บุตร ผู้เปล่งวาจาว่า....ที่นี่วุ่นวายหนอ...ที่นี่ขัดข้องหนอ..แสดงอนุบุฟพิ กถา..ให้หมดความวุ่นวาย ได้ดวงตาเห็นธรรมพร้อมโปรด มารดาและบิดาของท่านให้ได้ประกาศตนเป็นคู่แห่งอุบาสกอุบาสิกาคู่แรกในพระ พุทธศาสนา...ตลอดนำชมอนาคาริกธรรมปาละสถูป อนุสรณ์สถานท่าน อนาคาริกธรรมปาละชาวศรีลังกาผู้มาต่อสู้เรียกร้องให้คืนพุทธสถานจากการยึด ครองของฮินดูได้สำเร็จ ฯ
                                           ท่านคมสรณ์ - พระธรรมทูตไทยในอินเดีย
๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕

No comments: