Thursday, March 28, 2013

การฝึกอบรม “การนั่งฌานภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4″ เปิดสอนแล้ว! เริ่ม อังคารที่ 2 เม.ย.2556

ขอเชิญผู้มีบุญมากทุกท่าน เข้ารับการฝึกอบรม

“การนั่งฌานภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4″ 

ทุกวันอังคาร เริ่ม 2 เม.ย.2556

และสำหรับผู้ที่ผ่านการเรียน “การนั่งฌานภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1-3″

ขอเชิญเข้าเรียน “การนั่งฌานภาคปฏิบัติขั้นก้าวหน้า (Advance)”

ได้ทุกวันพฤหัสบดี ณ มูลนิธิพิสูจน์ธรรม


1. ชื่อคอร์ส: การนั่งฌานภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐาน

วันเวลาที่มีการฝึกปฏิบัติ: ทุกวันอังคาร เวลา 20.00-23.00 น. (โปรดมาถึงก่อนเวลา)
คำอธิบายหลักสูตร: ในการสอนการปฏิบัติฌานภาคปฏิบัติระดับพื้นฐานนี้ ท่านอาจารย์ษิริพงศ์ อัครศรียุกต์เป็นผู้ฝึกสอน และท่านอาจารย์ได้แต่งตั้งคุณครูผู้สอนฌานอย่างเป็นทางการ คือคุณครูอนันต์ ฟองลมุน เป็นผู้สอนหลัก โดยที่…
  • ท่านจะได้ทราบวิธีการนั่งฌานที่ถูกวิธีในทุกขั้นทุกตอน โดยเริ่มต้นตั้งท่านั่งที่ถูกต้อง ไปจนถึงการเข้าถึงสมาธิลำดับที่สี่ (อัปปนาสมาธิ)  ซึ่งเป็นการทำบุญที่ได้บุญอันสูงสุด
  • ท่านจะได้รู้เทคนิคที่ละเอียดอ่อนในการควบคุมระดับสมาธิ เพราะเมื่อมีอาการต่างๆ ที่อธิบายได้ยากเกิดขึ้นกับตัวท่าน ท่านจะสามารถรับมือกับอาการเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี ด้วยการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากคุณครูผู้สอนฌาน
  • ท่านจะได้รู้วิธีการใช้พลานุภาพแห่งฌานสมาธิ ในการทำให้สิ่งที่ท่านปรารถนาได้รับความสำเร็จอย่างเกินความคาดหมาย
  • ท่านจะมีความพร้อมในการเข้าเรียนการนั่งฌานภาคปฎิบัติขั้นก้าวหน้า (advance) ต่อไป
ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติ จะต้องมีคุณสมบัติ “ครบทุกข้อ” ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ที่เคยเข้าฟังการอบรมในคอร์ส “ความสำเร็จที่มาจากพระพุทธเจ้า คอร์ส 1″ เรื่อง “ทาน ศีล สวรรค์” มาแล้ว หรือได้ชมวีซีดีคอร์สที่ 1 มาแล้ว (ทั้งหมด 9 แผ่น)
2. เป็นผู้ที่เคยเข้าฟังการอบรมในคอร์ส “ความสำเร็จที่มาจากการนั่งฌาน (สมาธิ) ที่ถูกต้อง”ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2554 ณ มูลนิธิพิสูจน์ธรรม
หรือ เป็นผู้ที่ได้ฟังเสียงบรรยายธรรม (MP3) ในคอร์ส “การนั่งฌานภาคทฤษฏี โดย อ.ษิริพงศ์ อัครศรียุกต์”  (รวมทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง) จนครบถ้วนแล้วเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเสียงบรรยายธรรมดังกล่าวได้แล้วที่ http://siripong.net/dharma2u
หมายเหตุ – ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติในข้อที่ (1) และ ข้อที่ (2) หรือข้อใดข้อหนึ่ง ทางมูลนิธิฯ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการฝึกปฏิบัติ และจะไม่อนุญาตให้เข้ามาในศาลาโรงธรรมในขณะที่มีการฝึกปฏิบัติโดยเด็ดขาด

 2. ชื่อคอร์ส: การนั่งฌานภาคปฎิบัติขั้นก้าวหน้า (Advance)

วันเวลาที่มีการฝึกปฏิบัติ: ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.00-24.00 น. (โปรดมาถึงก่อนเวลา)
คำอธิบายหลักสูตร: ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติฌานร่วมกับผู้เรียนท่านอื่นๆ ที่มีพื้นฐานดีแล้วอย่างเข้มข้นมากขึ้น ด้วยการนั่งฌานครั้งละ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาให้ตนเองเข้าถึงอัปปนาสมาธิ (สมาธิขั้นสุด) ได้ชำนาญมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ซึ่งเป็นภาวะที่ก่อให้เกิดบุญอย่างสูงสุด และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การนำพลังสมาธิไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การอธิษฐานให้ได้ผลสำเร็จดังปรารถนา และการฝึกอภิญญาญาณต่างๆ นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติยังสามารถซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติฌานจาก ท่านอาจารย์ษิริพงศ์ หรือคุณครูผู้สอนได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย


ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติ จะต้องมีคุณสมบัติ “ครบทุกข้อ” ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ที่ทางมูลนิธิฯ มีรายชื่อว่า เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม “การนั่งฌานขั้นพื้นฐาน” รุ่นใดรุ่นหนึ่งมาแล้ว

หมายเหตุ – ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติในข้อที่ (1)  ทางมูลนิธิฯ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการฝึกปฏิบัติ และจะไม่อนุญาตให้เข้ามาในศาลาโรงธรรมในขณะที่มีการฝึกปฏิบัติโดยเด็ดขาด
สถานที่ฝึกอบรม: ศาลาโรงธรรม มูลนิธิพิสูจน์ธรรม
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี
การแต่งกาย: โปรดแต่งกายสุภาพ งดนุ่งสั้น สุภาพสตรีควรสวมกางเกง
สอบถามเพิ่มเติม
โทร.02-961-7318, 081-808-6796

No comments: