Wednesday, November 12, 2008

ข้องดเว้นของศีล ๕

ข้องดเว้นของศีล ๕

๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

( งดเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่า มีองค์ ๕ คือ ) สัตว์มีชีวิต ๑. รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต ๑.

จิตคิดจะฆ่า ๑. พยายามเพื่อจะฆ่า ๑. สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น ๑.

๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

( งดเว้นจากการลักทรัพย์หรือใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์ มีองค์ ๕ คือ ) ของที่เขาหวงแหน ๑.

รู้อยู่ว่าเขาหวงแหน ๑. จิตคิดที่จะลักทรัพย์ ๑. พยายามเพื่อจะลักทรัพย์ ๑. ลักทรัพย์ของเขา

มาด้วยความพยายามนั้น ๑. ( กรณีซื้อของหนี้ภาษีลักลอบผ่านด่านตรวจเข้ามา ศีลขาดทันที )

๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

( งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงมีความต่างกันคือ )

- สำหรับผู้ชายนั้นผู้หญิงต้องงดเว้น คือ ผู้หญิงมีสามีแล้ว ผู้หญิงมีญาติปกครองเช่น

มารดา บิดา พี่ชาย พี่สาว ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย ปกครองอยู่ และผู้หญิงรักษาศีล ๘

- สำหรับผู้หญิงนั้น ผู้ชายต้องงดเว้นมี ๒ ประเภท คือ

๑. ผู้ชายอื่นนอกจากสามีตน ( กรณีผู้หญิงมีสามีแล้ว )

๒. ผู้ชายที่มีจารีต ( กรณีผู้หญิงมีสามีแล้ว และผู้หญิงทั่วไป ) เช่น พระภิกษุ สามเณร

อุบาสกที่รักษาศีล ๘

๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

( งดเว้นจากการพูดเท็จ การกระทำกิริยาท่าทางให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ) เช่น การส่ายหน้าว่าไม่ใช่

ในเรื่องที่ใช่, และการพยักหน้าในเรื่องไม่ใช่ว่าใช่, การโกหกเพื่อให้เขาสบายใจก็ผิดศีล, การ

พูดคำหยาบศีลไม่ขาดแต่ศีลทะลุและเป็นกรรม, การพูดส่อเสียด คือ การเอาเรื่องที่คนหนึ่ง

พูดถึงอีกคนหนึ่งในทางที่ไม่ดีไปบอกผู้นั้น เพื่อให้เขาทะเลาะกันก็ทำให้ศีลด่างพล้อยเป็น

กรรม การพูดเพ้อเจ้อไร้สาระ เช่น พูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ พูดเกินความจริง ก็ทำให้ศีลด่าง

พล้อยก็เป็นกรรม

๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

( งดเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมา รวมทั้งสิ่งเสพติดทั้งหลาย ) อันเป็นที่ตั้งแห่งความ

ประมาท ทำให้ขาดสติ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ เฮโรอีน ฝิ่น กัญชา ยาบ้า ยาอี ยาไอร์ เป็นต้น


โดย..มูลนิธิพิสูจน์ธรรม

No comments: