Wednesday, April 22, 2009

การบริจาคเงินมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์

การบริจาคเงินมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์

- การบริจาคตั้งทุน เริ่มต้นทุน 1,000 บาทขึ้นไป ใช้เฉพาะดอกผล
- การบริจาคสมทบมูลนิธิฯ แบ่งเป็น
1. ค่าถวายภัตตาหาร
2. ค่าเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค
3. ค่าบำรุงโลหิต
4. ค่าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
5. ค่าบำรุงทั่วๆ ไป
การบริจาคสมทบทุนจะระบุได้หลายรายการแล้วแต่ความประสงค์ของผู้บริจาค

ที่อยู่ มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ 445 ถ. ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร 02-354-4278, 02-354-4293 FAX. 02-644-9779

สถานที่บริจาค
อาคารคิลานเภสัช ชั้นล่าง ติดร้านค้าสวัสดิการ ร.พ. สงฆ์
เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
วันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-13.00 น.

บริจาคผ่านธนาคาร
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์ สำนักพหลโยธิน
เลขที่ 001-2-461-80-2 ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์
1. กรุณาระบุวันที่โอนเงินเข้าบัญชี
2. บอกชื่อและที่อยู่
3. แจ้งวัตถุประสงค์การบริจาค
ส่ง FAX. 02-644-9779 หรือโทร 02-354-4278, 02-354-4293
ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน

No comments: