Monday, November 15, 2010

การถวายผ้ากฐินที่ถูกต้องควรทำอย่างไร? (ตอน๑)

ปุจฉา : กราบเรียนพระอาจารย์ ข้าพเจ้ามีความสับสนเรื่องการถวายผ้ากฐินซึ่งมีอานิสงส์มาก ว่าการถวายผ้ากฐินอย่างไรที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา เพราะบางวัดรับผ้าไตรจีวรตัดเย็บแล้ว บางวัดรับผ้าขาวไปตัดเย็บเอง และบางวัดก็ไม่ตัดเย็บใดๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปจนไม่รู้ว่า แบบไหนคือแบบที่ถูกต้อง

โดย....พระอาจารย์อารยะวังโส

ปุจฉา : กราบเรียนพระอาจารย์ ข้าพเจ้ามีความสับสนเรื่องการถวายผ้ากฐินซึ่งมีอานิสงส์มาก ว่าการถวายผ้ากฐินอย่างไรที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา เพราะบางวัดรับผ้าไตรจีวรตัดเย็บแล้ว บางวัดรับผ้าขาวไปตัดเย็บเอง และบางวัดก็ไม่ตัดเย็บใดๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปจนไม่รู้ว่า แบบไหนคือแบบที่ถูกต้อง

ความเคารพอย่างสูง

“ศรัทธาธรรมส่องโลก”

วิสัชนา : ขอเจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก่อนที่จะวิสัชนาในปัญหาเรื่องของการถวายผ้ากฐิน ใคร่ขอแจ้งให้โยมแสงจันทร์ฉาย สงวนสุข ซึ่งมีจดหมายเข้ามาขอหนังสือธรรมส่องโลกรวมเล่ม ว่าได้มอบให้ทางวัดป่าฯ จัดส่งเล่ม ๑๒๓ ไปให้แล้ว ในส่วนคำถามที่ว่า “ดิฉันอยากทำบุญกับทางวัด จะส่งด้วยวิธีใดได้บ้าง” ก็ขอแนะนำให้ส่งเป็นธนาณัติไปถึงวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน โดยตรงเลย และจดหมายอีกฉบับหนึ่งจาก น.ส.นิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร สถาบันพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ ที่ได้มีอีเมลมาขอหนังสือธรรมส่องโลกรวมเล่ม ๑๒๓ ได้แจ้งให้วัดป่าพุทธพจน์ฯ จัดส่งไปให้แล้ว หากมีเหตุขัดข้องประการใด แจ้งมาให้อาตมาทราบด้วย จะได้ช่วยดำเนินการให้ต่อไปตามประสงค์

สำหรับคำถามของ “โยมที่ไม่มีชื่อมา” ในเรื่องความสับสนของการถวายผ้ากฐินนั้น ก็คงเป็นเรื่องปกติของสังคมยุคนี้ ที่ต่างความคิด ต่างการกระทำ และเริ่มล่วงเกินพระธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้ากันมากขึ้น โดยยึดความเห็นหรือทิฏฐิของตนเป็นใหญ่ เพื่อจะได้คลายความสับสนของศรัทธาสาธุชน ซึ่งกำลังเร่งปลูกร่างสร้างบุญกุศล โดยเฉพาะในสมัยที่ยังอยู่ในเขตกาลถวายผ้ารับผ้ากฐินได้ ซึ่งจะอยู่ในระหว่างตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ (๒๔ ต.ค. ๒๕๕๓) จนถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ (๒๑ พ.ย. ๒๕๕๓) เราจึงเห็นการเชิญชวนกันไปร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินตามวัดต่างๆ กันมากมาย มีการชักชวนจัดหาบริวารผ้ากฐินกันตามแต่ประสงค์ของคณะศรัทธา เช่น การสร้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆ หรือการจัดสร้างเสนาสนะ อุโบสถ วิหาร พระเจดีย์ กุฏิ หรือห้องน้ำ ฯลฯ

ที่มา

http://www.posttoday.com/%E0%B8%98%E0

No comments: