Friday, June 17, 2011

จนข้ามภพ...รวยข้ามชาติทายกก่อนแต่จะให้ทานเป็นผู้ดีใจ
กำลังให้ทานอยู่ย่อมยังจิตให้เลื่อมใส
ครั้นให้ทานแล้วย่อมปลื้มใจนี้ เป็นยัญสมบัติ
ปฏิคาหก ผู้สำรวมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย
คือท่านปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ
ไม่มีอาสวะ ย่อมเป็นเขตผู้ถึงพร้อมแห่งยัญ
ทายกต้อนรับปฏิคาหกด้วยตนเอง
ถวายทานด้วยมือตนเอง ยัญนั้นย่อมมีผลมากแก่ทายกผู้ให้ทาน
ทายกผู้มีปัญญามีศรัทธาเป็นบัณฑิต
มีใจพ้นจากความตระหนี่ ครั้นบำเพ็ญทานอย่างนี้แล้ว
ย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุข ไม่มีความเบียดเบียน

No comments: