Wednesday, July 11, 2007

การอธิษฐานถอนความพยาบาท

นะโม ๓ จบ

ด้วยอนุภาพคุณพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา-มารดา คุณครู อาจารย์
ด้วยบุญบารมีที่ข้าพเจ้าสร้างและด้วยอธิษฐานบารมี ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานว่้า

ความพยาบาททั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยผูกอาฆาตไว้ กับผู้ใดก็ตาม ทั้งในชาติปัจจุบันและ
ในอดีตชาติที่ผ่านมาทั้งหมด

บัดนี้ข้าพเจ้าขออธิษฐาน ถอนพยาบาททั้งหมดที่เคยมีมาทั้งชาติปัจจุบันและในอดีตชาติทั้งหมด
ให้สิ้นสุดลง ณ กาลบัดนี้ และขอให้ได้รับผลอย่างเกินความคาดหมายด้วยเทอญ

(เพ่งการอธิษฐานด้วย ฌาณ ๒ แล้วโยกไปข้างหน้า ๓ ครั้ง)

No comments: