Monday, July 16, 2007

ขั้นตอนการปฏิบัติศาสนพิธีถวายสังฆทาน...ขั้นตอนการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน...ขั้นตอนถวายเพล


บูชาพระรัตนตรัย (พิธีกรนั่งคุกเข่านำ)
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ.(กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ.(กราบ)
อาราธนาศีล ๕ (พิธีกรนั่งคุกเข่านำ)
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.
ตติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.
อาราธนาอุโบสถศีล (พิธีกรนั่งคุกเข่านำ) กรณีวันพระที่รักษาศีลอุโบสถ
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ
อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ
อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ

สรรเสริญพระพุทธเจ้า (พระสวดนำ) (ผู้ร่วมงานนั่งพับเพียบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.

ไตรสรณคมณ์ (พระสวดนำ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
(พระนำ)...ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง.
(รับว่า)...อามะ ภันเต.

สมาทานศีล๕ (พระสวดนำ)
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
กาเมสุ มิจฉาจารา
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
มุสาวาทา
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

สรุปศีล ๕ (พระสวดนำ)
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.
(พระนำ) อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สีเลนะ สุคะติง ยันติ. (รับว่า... สาธุ)
สีเลนะ โภคะสัมปทา. (รับว่า... สาธุ)

สีเลนะ นิพพุติงยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย. (รับว่า... สาธุ)
สมาทานศีลอุโบสถ (พระสวดนำ) กรณีวันพระที่รักษาศีลอุโบสถ
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
อะพรหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
มุสาวาทา
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
นัจจะคีตะวาทิตะวิสุกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะทาระณะ มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
อธิษฐานรักษาศีลอุโบสถ (พระสวดนำ) กรณีวันพระที่รักษาศีลอุโบสถ
อิมัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง พุทธะปัญญัตตัง อุโปสะถัง อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง
สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุง สะมาทิยามิ.
ข้าพเจ้าสมาทานอุโบสถที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ อันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ
ดังได้สมทานมาแล้วนี้ จะรักษาไว้ให้ดี ไม่ให้ขาด ไม่ให้ทำลาย วันหนึ่ง คืนหนึ่ง ณ เวลานี้
สรุปศีลอุโบสถ (พระสวดนำ) กรณีวันพระที่รักษาศีลอุโบสถอิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ อัชเชกัง รัตตินทิวัง อุโปสะถะวะเสนะ สาธุกัง รักขิตัพพานิ.
(รับว่า... อามะภันเต)
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สีเลนะ สุคะติง ยันติ. (รับว่า... สาธุ)
สีเลนะ โภคะสัมปทา. (รับว่า... สาธุ)

สีเลนะ นิพพุติงยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย. (รับว่า... สาธุ)
อาราธนาพระปริตร (พิธีกรนั่งคุกเข่านำ)
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะทุกขะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะภะยะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะโรคะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
ชุมนุมเทวดา (พิธีกรนั่งคุกเข่านำ)
สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทังฯ
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
พระสวดพระปริตร (ทำน้ำมนต์)


เจ้าภาพประพรมน้ำมนต์ (พระสวดชยันโต)
ผู้ร่วมงานอธิษฐานขอ..........

(พิธีกรนั่งคุกเข่านำ)
หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เสฯ

สรรเสริญพระพุทธเจ้า (พระสวดนำ) (ผู้ร่วมรับ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
คำถวายสังฆทาน (พิธีกรนั่งคุกเข่านำ)
อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ,ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต,ภิกขุสังโฆ,อิมานิ,ภัตตานิ,สะปะริวารานิ,ปะฏิคคันหาตุ,อัมหากัง,
ทีฆะรัตตัง,หิตายะ,สุขายะ.
(ในหัตถบาสใช้ อิมานิ นอกหัตถบาสใช้ เอตานิ)
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้
แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ
(พระทุกรูปรับสาธุพร้อมกัน)

คำอปโลกน์สังฆทาน (พระสวด)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ชานาตุ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
ภัตตาหารพร้อมทั้งของบริวาร ที่สมควรแจกกันได้นี้ ทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธา
น้อมนำมาถวายเป็นสังฆทานแด่สงฆ์ อันว่าสังฆทานนี้ย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่
ซึ่งสมเด็จพระพุทธองค์ มิได้เจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เพราะเป็นของให้แก่สงฆ์
ทั่งสังฆมณฑล พระพุทธองค์ตรัสว่าให้แจกกันตามบรรดาที่มาถึง
บัดนี้ข้าพเจ้าฯ สมมุติตนเองเป็นผู้แจกภัตตาหารและของบริวารของสงฆ์
พระสงฆ์ทั้งหลายเห็นสมควรหรือไม่สมควร ถ้าเห็นว่าเป็นการไม่สมควรแล้วไซร์
ขอจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสงฆ์อย่าได้เกรงใจ ถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้ว
ก็จงเป็นผู้นิ่งอยู่ ( นิ่งอยู่ ) บัดนี้พระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้นิ่งอยู่ ข้าพเจ้าจักรู้ได้ว่าเป็น
การเห็นสมควรแล้ว จะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไป ณ กาลบัดนี้
อะยัง ปะฐะมะภาโค เถรัสสะ ( มะหาเถรัสสะ ) ปาปุณาติ
ส่วนที่หนึ่งถึงแก่พระเถระผู้ใหญ่ที่อยู่เหนือข้าพเจ้า
อะวะเสสา ภาคา อัมหากัง ปาปุณันติ ส่วนที่เหลือจากพระเถระผู้ใหญ่แล้ว
ย่อมถึงแก่ข้าพเจ้า ถึงพระลำดับต่อๆไปตามบรรดาที่มาถึงพร้อมกันทุกๆ รูป
จนถึงทายกทายิกา และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอให้พระสงฆ์ทั้งหลาย
จงให้สัททะสัญญาสาธุการขึ้นพร้อมกัน ณ.กาลบัดนี้เทอญ


พระบังสุกุลตาย
อนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโน
อุปปัชชิตวา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโขฯ
พระบังสุกุลเป็น
อะจิรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ
ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ นิรัตถังวะ กะลิงคะรังฯ

คำปวารณากัปปิยภัณฑ์ (พิธีกรนั่งคุกเข่านำ)
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายกัปปิยภัณฑ์ อันแทนปัจจัย ๔ แด่พระคุณเจ้า
เป็นมูลค่า.............................บาท กัปปิยภัณฑ์จำนวนนี้ จะมอบไว้กับไวยาวัจกรผู้ปฏิบัติพระคุณเจ้า
เมื่อพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใด ในปัจจัย๔ อันสมควรแก่สมณบริโภค
ขอได้โปรดเรียกร้องเอาจากไวยาวัจกร ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ปวารณามาแล้วนี้เทอญ.
พระสวดให้พร
ยะถา.....อุทิศส่วนบุญให้คนตาย
สัพพี.....แบ่งบุญให้คนเป็น
กราบลาพระรัตนตรัย (พิธีกรนั่งคุกเข่านำ) อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ.(กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ.(กราบ)
เริ่มถวายภัตตาหารพระ
อาหารคาว--> ขนมหวาน-->ผลไม้--> บริวารสังฆทาน

No comments: