Saturday, July 21, 2007

โครงการเสื้อผ้ามือสอง มูลนิธิกระจกเงา


กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ในสังกัดมูลนิธิโกมลคีมทอง ดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาชุมชนชาวเขาแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยาว จ.เชียงราย

กองทุนเสื้อผ้ามือสอง คือการรับบริจาคสิ่งของบริจาค เพื่อนำมาหมุนเวียนกลับคืนสู่ชุมชน และกลุ่มคนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น คนชราที่ถูกทอดทิ้ง คนพิการ และร่วมกันระดมทุน รับของบริจาค เพื่อนำมาหมุนเวียนเป็นเงินกองทุนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกองทุนเสื้อผ้ามือสอง เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน หรือเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นจากภัยทางธรรมชาติ โดยนำรายได้จากการขายเสื้อผ้ามือสองมาจัดตั้งเป็นกองทุนข้าวสาร เพื่อนำเข้าไปสนับสนุน และช่วยเหลือให้กับกลุ่มคนชรา กลุ่มผู้ทุพพลภาพที่ถูกทอดทิ้ง และเหตุฉุกเฉินพิเศษ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฯลฯ

ที่ผ่านมา ทางกลุ่มฯกระจกเงาได้รับของบริจาคเสื้อผ้า ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ชุดนักเรียนมือสอง อุปกรณ์การเรียน จากบุคคลทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก และได้นำเฉพาะในส่วนของเสื้อผ้ามือสอง และถุงเท้ามาจัดจำหน่าย ในส่วนของชุดนักเรียนมือสอง อุปกรณ์การเรียน ถุงเท้านักเรียน ได้นำไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆในตำบลแม่ยาวดังนั้น เพื่อให้เกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชน และชุมชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสร้างกิจกรรม การจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองภายในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง และยังผลให้เกิดรายได้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ภายในชุมชนต่างๆ ให้กับกลุ่มคนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือมีความจำเป็นอย่างแท้จริงในแต่ละชุมชน เช่น กลุ่มคนชรา กลุ่มคนพิการที่ถูกทอดทิ้งในแต่ละชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่ยาวทั้งหมด จึงได้จัดตั้ง " กองทุนเสื้อผ้ามือสอง " ขึ้นมา
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อนำรายได้จาการขายเสื้อผ้ามือสอง จัดตั้งเป็นกองทุนข้าวสารเพื่อช่วยเหลือคนชรา และคนทุพพลภาพที่ถูกทอดทิ้ง
2. เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
3. เพื่อเสริมรายได้ ทักษะ และแนวความคิดให้กับกลุ่มเยาวชน ที่เข้ามาช่วยงาน
4. เพื่อให้ชุมชนได้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าที่จำเป็น ได้เสื้อผ้าในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดโครงการกองทุนเสื้อผ้ามือสอง ดำเนินงานภายใตั " มูลนิธิกระจกเงา "
106 หมู่ 1 บ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร.053-737412-3


E-mail: ann@bannok.com MSN : nanay_jung@hotmail.com

รายละเอียดที่ www.bannok.com

No comments: