Wednesday, January 7, 2009

ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลอุดรธานี

ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง

สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลอุดรธานี

เวลา นี้กำลังหมุนติ้วๆ การเงินการทองไม่ทัน ทางนั้นก็จะขึ้นทางนี้ก็จะขึ้น ตึกอุดรเท่าไรชั้น ตึกโรงพยาบาลศูนย์น่ะ (๘ ชั้น ๑๑๕ ล้านบาทครับ) อยู่ในนี้หมด เราเป็นหัวหน้าเลยตรงนั้น เพื่อพี่น้องทั้งหลายนั่นละ ไม่ได้เพื่อใคร หนักทุกด้านนะเรา เราหนักแบกหมดเลย อย่างนี้ละสร้างตึกที่นั่นที่นี่ เราเป็นหัวหน้าหมุนติ้วเลย ที่จะสร้างนั้นสร้างนี้เหล่านี้อาศัยเงินพี่น้องทั้งหลายนะ หลวงตาไม่มีเงินสักสตางค์ เป็นแต่ผู้นำ นี่ก็จะขึ้นแล้วตึกโรงพยาบาลศูนย์อุดร กำลังเริ่มขึ้น นี่ก็เราเป็นหัวหน้าหาเงิน (จากพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑)

และเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ คณะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี ได้เข้ากราบเรียน ปรับปรุงแบบจาก ๘ ชั้นเป็น ๑๐ ชั้น (จากคำปรารภของหลวงตา เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้เมตตาให้เพิ่มเป็น ๑๐ ชั้น) โดยทางคณะฯ ได้ขอขยายพื้นที่ออกไปอีก ๑๕ เมตร ประเมินราคาเป็น ๑๘๕ ล้านบาท รวมทั้งครุภัณฑ์อีก ๑๕ ล้านบาท ตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น จึงมีราคาประเมิน รวม ๒๐๐ ล้านบาท หลวงตาจึงได้เมตตาอนุมัติให้ดำเนินการสร้างได้

ท่านสามารถร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง กองละ ๒,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลอุดรธานี โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อ ผ้าป่า 84,000กอง โรงพยาบาลอุดรธานี โดยหลวงตามหาบัว

1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย เลขที่ 059-2-50100-9

2.ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุดรธานี เลขที่ 110-2-20733-3

3.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี เลขที่ 510-418734-8

(โอนฟรี ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนธนาคารเดียวกัน)

สำหรับ ผู้ต้องการใบอนุโมทนาบัตร

กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมแนบชื่อ-ที่อยู่ จำนวนเงิน ไปที่ แฟกซ์ 086-4513512 หรือ 042-292412 หรือ 042-292267


http://www.luangta.com

No comments: